Skip to main content

SONY MCX-500 多机位切换台使用手册

重要注意事项 ............................................3
第1章:简介
特性和功能 ................................................4
部件识别 .....................................................7
视频切换基础 ......................................... 16
BKGD模式和EFFECT模式 ................... 17
第2章:准备工作
连接设备 .................................................. 18
启动和关机 ............................................. 21
连接用于设置配置的计算机 ............. 22
分配输入 .................................................. 24
第3章:基本操作
切换视频 .................................................. 28
合成视频 .................................................. 33
在视频中插入文本 ................................ 34
实况调整 .................................................. 36
第4章:高级操作
自定义图案图标 .................................... 38
选择画中画(PinP)图案......................... 41
将人物插入背景的调整
(色度键) ....................................... 43
将文本插入视频的调整 ...................... 45
更改转换速率 ......................................... 48
链接摄像机 ............................................. 49
有用的功能(实用程序) .................. 51
第5章:流媒体
流媒体 ....................................................... 53
第6章:录制
录制PGM输出 ........................................ 55
第7章:设置
配置流媒体传输的网络设置 ............. 59
配置系统设置 ......................................... 60
第8章:附录
转换和合成图案列表 ........................... 61
故障排除 .................................................. 62
维护和使用注意事项 ........................... 64
技术规格 .................................................. 66
许可证注意事项 .................................... 71
词汇表 ....................................................... 72
索引 .......................................................... 73

 

联系我们下载手册

Tags

Device
Product
Solution
Brand
Techhub