Skip to main content

演播室

SONY MCX-500 多机位切换台使用手册

重要注意事项 ............................................3
第1章:简介
特性和功能 ................................................4
部件识别 .....................................................7
视频切换基础 ......................................... 16
BKGD模式和EFFECT模式 ................... 17
第2章:准备工作
连接设备 .................................................. 18
启动和关机 ............................................. 21
连接用于设置配置的计算机 ............. 22
分配输入 .................................................. 24
第3章:基本操作

万博信普售后服务介绍

万博信普售后服务介绍简介

北京万博信普通讯技术有限公司以杰出的客户服务和支持闻名业界。我们的售后服务为每一个客户提供所期望的技术支持。万博信普在北京建立了面向全国的售后服 务技术中心,确保对客户需求的及时响应,为客户提供高专业水准的服务。 为满足客户需求,万博信普专门致力于为客户提供具有高度灵活性的客户化的技术解决方案。我们的售后服务即提供既有个性化又具有专业性的服务响应。

万博信普的技术服务内容